March 5 Xiaoyehliu, Shanyuan beach, Chenggung lunch Sanxiantia Hualien - acoupletravelers